image banner
Lịch sử hình thành và phát triển

I- Thành lập xã Đắk Sin; lãnh đạo phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xứng tầm vị thế mới (1992 - 2000)

 Để tăng cường công tác quản lý xã hội và phát triển kinh tế đối với những địa phương có tiềm năng lợi thế, diện tích tự nhiên rộng; ngày 26-5-1992, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành Quyết định số 313/TC-CP “về việc phân rạch, điều chỉnh địa giới xã”. Theo quyết định, chia tách một phần diện tích tự nhiên của xã Đạo Nghĩa và xã Quảng Tín để thành lập xã Đắk Sin. Khi thành lập, xã Đắk Sin có diện tích tự nhiên 18.000 ha với dân số 229 hộ với 592 nhân khẩu, sinh sống trên địa bàn 6 Thôn (gồm các thôn 1,2,3,4,5,6). Đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa, đánh dấu mốc lịch sử vùng đất Đắk Sin chính thức trở thành một đơn vị hành chính cấp xã và có một cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của đời sống xã hội, nhằm đưa xã Đắk Sin phát triển.

Đến ngày 21-9-1992, UBND huyện Đắk R’Lấp ban hành Quyết định số 38/QĐ-UB về việc thành lập UBND lâm thời xã Đắk Sin gồm các đồng chí Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch xã, đồng chí Hoàng Văn Khánh làm Phó Chủ tịch xã và các Ủy viên: Bùi Đức Việt, Nguyễn Hữu Vy, Đoàn Đình Thi, Nguyễn Hồng Nhật, Bùi Thị Thịnh. UBND lâm thời chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22-9-1992 cho đến khi bầu chính thức HĐND, UBND mới.

Đến năm 1992, Chi bộ Đắk Sin tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1992 - 1993, với 7 Đảng viên tham dự; Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng làm Bí thư chi bộ. Đến tháng 3-1993 đồng chí Dũng thôi làm Bí thư; đồng chí Đinh Xuân Thu được Huyện ủy chỉ định làm Bí thư chi bộ.

Tháng 12-1993, Chi bộ xã Đắk Sin tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1994 - 1995. Tham dự đại hội có 7 đảng viên được triệu tập. Đại hội bầu BCH gồm 03 đồng chí: đồng chí Đinh Xuân Thu làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Hùng[1] làm Phó bí thư; Hoàng Văn Khánh làm Chi ủy viên. Đến tháng 12/1994 đồng chí Đinh Xuân Thu thôi làm Bí thư Huyện ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hùng làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Lựu làm Phó Bí thư.

Ngày 9/1/1996, Chi bộ xã Đắk Sin tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1996 – 1998. Tham dự đại hội có 9 đảng viên được triệu tập. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu làm Bí thư; Nguyễn Văn Lựu làm Phó Bí thư; Hoàng Văn Khánh, Chi ủy viên.

Đến tháng 4-1998, Chi bộ xã Đắk Sin đủ điều kiện trở thành Đảng bộ xã Đắk Sin theo Quyết định số 40-QĐ/TV ngày 29-4-1998 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’Lấp về việc thành lập Đảng ủy xã; chỉ định tham gia Đảng ủy lâm thời gồm 05 đồng chí: Nguyễn Văn Hùng làm Bí thư, Trần Thanh Liêm làm Phó Bí thư và các Đảng ủy viên: Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Văn Lựu, Trương Nhất Yêm. Đảng ủy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02-5-1998 cho đến khi đại hội bầu ra ban chấp hành mới. Đảng ủy xã được quyền khắc và sử dụng con dấu mới theo quy định.

Ngày 7/7/1998, Đảng bộ xã Đắk Sin tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 1998 - 2000. Tham dự đại hội có 32 đảng viên được triệu tập. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 05 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Bí thư; Trần Thanh Liêm làm Phó Bí thư; các Ủy viên gồm: Hoàng Văn Khánh, Trương Nhất Yêm Nguyễn Hồng Nhật.

 II. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn xã (2000 - 2005)

Bước vào giai đoạn này, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu sau 8 năm thành lập xã và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, đông thời nhận định những khó khăn, hạn chế của trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, Đảng bộ xã Đắk Sin tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt hơn hơn nữa tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng xã Đắk Sin tng bước phát triển sớm thoát khỏi tình trạng một xã nghèo.

Thực hiện chủ trương và kế hoạch của Huyện ủy Đắk R’Lấp về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, ngày 01/10/2000, Đảng bộ xã Đắk Sin tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2000 - 2005. Dự đại hội có 71/75 đảng viên được triệu tập; Đại hội đã bầu BCH gồm 07 người[1], gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng làm Bí thư, đồng chí Trần Thanh Liêm làm Phó Bí thư và các Đảng ủy viên: Nguyễn Văn Lựu, Nguyễn Viết Dung, Bùi Xuân Việt, Nguyễn Hồng Nhật, Nguyễn Thị Thủy.

Đại hội lần này xác đinh phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) của đất nước. Đây chính là những định hướng quan trọng để cấp ủy, chính quyền xã Đắk Sin tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 III. Lãnh đạo thực hiện các chường trình kinh tế - xã hội, xây dựng xã Đắk Sin phát triển theo hướng bền vững (2005 - 2010)

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 06-12-2004 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng”; Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 24-02-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “về chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành Đại hội” và sự chỉ đạo của Huyện ủy Đắk R’Lấp đối với công tác đại hội các tổ chức đảng trên địa bàn huyện. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, từ ngày 13 đến ngày 14/7/2005, Đảng bộ xã Đắk Sin tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Tham dự đại hội có 83/90 đảng viên được triệu tập, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ 05 đồng chí; đồng chí Lê Ngọc Ký bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật bầu làm Phó Bí thư.

Đại hội Đảng bộ xã Đắk Sin, nhiệm kỳ 2005 - 2010 là Đại hội của tỉnh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ xã sau gần 15 năm thành lập xã; đồng thời, thể hiện ý chí, nguyện vọng thiết tha của nhân dân các dân tộc trong xã, vững bước tiến lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa xã Đắk Sin nhanh chóng thoát khỏi tình trạng xã nghèo, chậm phát triển.

IV. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới xây dựng xã Đăk Sin phát triển nhanh, bền vững (2010 - 2015)

Để tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới trên địa bàn xã theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông và Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp; từ ngày 7 đến 8/6/2010, Đảng bộ xã Đắk Sin tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; dự Đại hội có 118/120 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá VII gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí. Đồng chí Lý Thị Minh bầu làm Bí thư, các đông chí Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Xuân Quý được bầu làm Phó Bí thư.

Đại hội Đảng bộ xã lần này thể hiện ý chí sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã để phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, sự quản lý điều hành cuả chính quyền, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

V. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng phát triển bền vững (2015 - 2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sự chỉ đạo của Huyện ủy Đắk R’Lấp về tổ chức đại hội đảng các cấp. Từ ngày 19 đến ngày 20-5-2015 tại trụ sở UBND xã, Đảng bộ xã Đăk Sin tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 133/137 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành, 05 đồng chí vào Ban Thường vụ. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy khóa VII tiếp tục tái đắc cử giữ chức: Lý Thị Minh, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư; Hoàng Xuân Quý, Phó Bí thư.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 - 2020 là: Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới xây dựng xã Đăk Sin phát triển nhanh, bền vững, từng bước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ với công bằng xã hội. Tăng cường pháp chế XHCN trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng kiện toàn và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Chủ động xây dựng  thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội[1].

Ngày 25 và 26-6-2020, Đảng bộ xã Đăk Sin tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự có mặt của 152/164 đảng viên được triệu tập. Nghị quyết đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cho giai đoạn tiếp theo là: Tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự đoàn kết, trong sạch vững mạnh. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy sức mạnh, ý chí khát vọng đổi mới và phát triển, nỗ lực vươn lên, tận dụng tiềm năng, lợi thế có sẵn và cơ hội từ các chương trình, dự án trọng điểm để phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng xã Đăk Sin đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vất chất và tinh thần của nhân dân.

image
Lịch làm việc
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

image banner